අධ්‍යාපන සේවා කමිටුව

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 56 (1) වන ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් අංක 1989/27 හා 2016.10.19 දිනැති ගැසට් නිවේදනය මගින් අධ්‍යාපන සේවා කමිටුව පත් කර ඇත.

අංක 1989/29 හා 2016.10.19 දිනැති, අංක 1992/7 හා 2016.11.07 දිනැති හා අංක 2014/3 හා 2017.04.11 දිනැති ගැසට් නිවේදන මගින් උක්ත කමිටුව වෙත බලතල පැවරීම් හා සංශෝධනය කිරීම් සිදු කර ඇත.

අංක 2014/3 හා 2017.04.11 දිනැති ගැසට් නිවේදනය මගින් පවරන ලද බලතල අනුව 2017.04.07 දින සිට අධ්‍යාපන සේවා කමිටුවේ කාර්යයන් සිදු කරන අතර සාමාන්‍ය විශ්‍රාම ගැන්වීම් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් අංක PSC/EST/02-03/05/2016-SUB හා 2019.08.05 දිනැතිව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වෙත පවරා ඇත.

අධ්‍යාපන සේවා කමිටුවේ කාර්යභාරය

අංක 2014/3 හා 2017.04.11 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පල කරනු ලැබ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් බලතල පවරා ඇති නිලධාරින් සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන සේවා කමිටුව පහත සඳහන් කර්තව්‍යයන් ඉටු කරනු ලැබේ. 

  • අනුමත සේවා ව්‍යවස්ථා / බඳවා ගැනීමේ පටිපාටි අනුව බඳවා ගැනීම, සේවයේ ස්ථීර කිරීම, සේවය අවසන් කිරීම, කලින් දැරූ තනතුරට පෙරළා යැවීම, වැඩ බැලීමේ / රාජකාරී ඉටු කිරීමේ පදනම මත පත් කිරීම, මුදා හැරීම (ස්ථීර /තාවකාලික), ස්ථානමාරු, සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීම, සේවයේ හැරයාමේ නිවේදනවලට එරෙහි අභියාචනා පිළිබඳව සළකා බැලීම, සේවයට / තනතුරට නැවත පත් කිරීම, විශ්‍රාම ගැන්වීම (සාමාන්‍ය විශ්‍රාම ගැන්වීම හැර) හා විශ්‍රාමික නිලධාරීන් කොන්ත්‍රාත් පදනම මත නැවත සේවයේ යෙදවීම.
  • අනුමත සේවා ව්‍යවස්ථා / බඳවා ගැනීමේ පටිපාටි අනුව උසස් කිරීම (ශ්‍රේණියෙන් ශ්‍රේණියට / ජ්‍යෙෂ්ඨතාවය හා කුසලතාවය මත)
  • කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සම්බන්ධයෙන් සහන ලබාදීම.
  • අධ්‍යාපන සේවා කමිටුවේ විෂය පථයට අයත් නිලධාරීන්ට අදාළව ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ පළමු උපලේඛනයේ දක්වා ඇති වැරදි සම්බන්ධයෙන් වූ විනය පාලනය හා සේවයෙන් පහ කිරීම.
  • 2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත යටතේ තොරතුරු ලබාදීම.

සාමාජිකයින්

 

 ජේ.ඒ. රංජිත් මහතා


 සභාපති

 

 ඒ.කේ.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.කේ. වීරසේකර මහත්මිය


 සාමාජික 

 

  ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ. පුෂ්පකුමාර මහතා


 සාමාජික 

 

ඒ. ඩබ්. ආර්. විමලවීර මහතා ලේකම්