රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ විනය පරීක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ සංචිතයේ ලියාපදිංචි වීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ විනය පරික්ෂණ නිලධාරීන්ගේ සංචිතයේ ලියාපදිංචි වීම සඳහා සේවයේ නියුතු නිලධාරීන් වෙතින් අයදුම්පත් කැදවීම (දින දීර්ඝ කිරීම)
රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ විනය පරික්ෂණ නිලධාරීන්ගේ සංචිතයේ ලියාපදිංචි වීම සඳහා සේවයේ නියුතු නිලධාරීන් වෙතින් අයදුම්පත් කැදවීම
රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ විනය පරික්ෂණ නිලධාරීන්ගේ සංචිතයේ ලියාපදිංචි වීම සඳහා අයදුම්පත් කැදවීම