1 - 10 / 60
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නිකුත් කල දිනය
01/2024 ලිඛිත විභාගයක ප්‍රතිඵල මත පමණක් පදනම්ව සිදු කෙරෙන බඳවා ග... 2024-03-14
05/2020(I) විධායක හා ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක සේවා ගණයන් යටතේ අනුමත බඳවා ගැන... 2023-12-31
05/2023 රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන බල... 2023-12-21
04/2023 ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ , ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවයේ... 2023-10-11
02/2023 සේවාවන්ගේ/තනතුරුවල ඉහළ ශ්‍රේණිවල කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභ... 2023-10-02
03/2023 සාපරාධී ක්‍රියාවක් සිදු කර ඇතැයි සැක කෙරෙන රජයේ නිලධාරි... 2023-09-27
01/2023(I) රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 01/2023(I)... 2023-08-28
02/2022(II) රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක: 02/2022(II)... 2023-05-31
01/2023 රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 01/2023... 2023-03-29
02/2022(I) රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 02/2022(I)... 2023-02-02