1 - 10 / 52
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නිකුත් කල දිනය
01/2023(I) රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 01/2023(I)... 2023-08-28
02/2022(II) රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක: 02/2022(II)... 2023-05-31
01/2023 රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 01/2023... 2023-03-29
02/2022(I) රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 02/2022(I)... 2023-02-02
03/2022 විනය නියෝගයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී එම නියෝගය පනවනු ලබන ... 2022-10-13
02/2022 රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව පත්කිරීම් බලධරයා වන දීපව්‍යාප... 2022-09-15
01/2022 දිප ව්‍යාප්ත සේවාවන්හි විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස්වීම් ලද නිල... 2022-02-28
02/2021 අනෙක් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතාවය සම්පූර්ණ නොකිරීම මත උසස්... 2021-11-24
01/2021(i) දිප ව්‍යාප්ත සේවාවන්හි විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස්වීම් ලද නිල... 2021-08-02
01/2021 දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්හි විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස්වීම් ලද නිල... 2021-06-30