චක්‍රලේඛ යම් පනතක අවශ්‍යතාවය පරිදි නිශ්චිතවම රජයේ නිලධාරියකු විසින්ම දැරිය යුතු තනතුරක් දැරීම සඳහා නිලධාරියාගේ ඉල්ලීම පරිදි රාජ්‍ය සේවයෙන් තාවකාලිකව මුදාහරිනු ලබන නිලධාරියකුගේ එසේ මුදාහරිනු ලබන කාල සීමාව
චක්‍රලේඛ අංකය 03/2020
ශාඛාව Public Services
වර්ෂය 2020
නිකුත් කල දිනය 2020-01-09
බාගතකිරීම