චක්‍රලේඛ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ සඳහා සහන ලබා ගැනීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම
චක්‍රලේඛ අංකය 02/2020
ශාඛාව Public Services
වර්ෂය 2020
නිකුත් කල දිනය 2020-01-08
බාගතකිරීම