ඒකාබද්ධ සේවාවන්ට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ - 2019 මුද්‍රණය
2019 ජනවාරි 21 වෙනි සදුදා, 04:28

ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා - 2019

ඒකාබද්ධ සේවාවන්ට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2019

වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පිටතට ස්ථාන මාරු කරන ලද ඒකාබද්ධ සේවයේ නිලධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරුවීම් අවලංගු කිරීම

ආවරණ ලිපිය

ආවරණ ලිපිය - අදියර 1

ආවරණ ලිපිය - අදියර 2

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය - II පන්තිය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය - III පන්තිය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය - III පන්තිය 2 අදියර

සංවර්ධන නිලධාරී සේවය - අදියර 1

සංවර්ධන නිලධාරී සේවය - අදියර 2

සංවර්ධන නිලධාරී සේවය - අදියර 3

පුස්තකාල සේවය

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය - අදියර 1

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය - අදියර 2

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය - සංශෝධන අංක 1

භාෂා පරිවර්ථක සේවය

ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය

කාර්යාල සේවක සේවය

කාර්යාල සේවක සේවය - අදියර 2