මුල් පිටුව පිටු පෙළගැස්ම
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
පිටු පෙළගැස්ම

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ - 2020 වැඩි විස්තර...

  • ඒකාබද්ධ සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ තෙවන අදියර - 2020 වැඩි විස්තර...

  • ඒකාබද්ධ සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ දෙවන අදියර - 2020 වැඩි විස්තර...

  • ඒකාබද්ධ සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ - 2020 වැඩි විස්තර...

  • රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම. වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 17-02-2020.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650