මුල් පිටුව අප අමතන්න විමසීම්
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
විමසීම්
ඔබගේ විමසීම් පහත පෝරමය මඟින් එවන්න.
සටහන: අත්‍යවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර දක්වා ඇති ලකුණ *
 
නිලධාරියාගේ නම :*
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය:*
ඊ මේල් ලිපිනය:*
සේවාව:*
අදාල පන්තිය/ශ්‍රේණිය:*
වර්තමාන තනතුර:
අමාත්‍යාංශය:*
දෙපාර්තමේන්තුව/ආයතනය:*
කුමක් සම්බන්ධයෙන්ද යන වග:*
අමාත්‍යාංශය මඟින් රා.සේ.‍කො. වෙත යොමුකරන ලද ලිපියේ විස්තර
ලිපියේ යොමු අංකය:
දිනය: calendar 1975-07-23
රා.සේ.කො. යොමු අංකය, ඇත්නම්:
විමසුම, කෙටියෙන්:*
  verifiaction
හඳුනාගැනීමේ කේත අංකය:
 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • අනිවාර්ය නිවාඩු ගන්වා ඇති වෛද්‍ය එස්.එස්.එම්. ෂාපි මහතා නැවත සේවයට කැඳවීම සම්බන්ධවයි වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - විවෘත 2016 (2018) වැඩි විස්තර...

  • තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍ර‍තිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් පත් කරන ලද අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලවලට අයත් නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචන තීරණ-2019 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 27-01-2020.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650