මුල් පිටුව බාගත කිරීම්
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • ශ්‍රි ලංකා විදුහල්පති සේවයේ I ශ්‍රේණියට උසස් කිරිම (2018.08.02 දිනැති අධ්‍යාපන සේවා කමිටු අනුමැතිය ) වැඩි විස්තර...

  • 2013.01.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ I ශ්‍රේණියට උසස්වීම් අනුමත නිලධාරීන් වැඩි විස්තර...

  • රජයේ සේවයෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීම 2018.07.01 සිට 2018.07.31 දක්වා වැඩි විස්තර...

  • වෛද්‍ය නිලධාරීන් II ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම - 2018-07-23 වැඩි විස්තර...

  • ස්ථීර කිරීම් - ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද වෛද්‍ය සේවය 30/07/2018 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 17-08-2018.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650