මුල් පිටුව බාගත කිරීම්
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • රජයේ සේවයෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීම 2018.09.01 සිට 2018.09.30 දක්වා වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම විවෘත (සංශෝධිත) - 2016 වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රේණියෙන් ශ්‍රේණියට උසස්වීමි 2018.06.01 සිට 2018.09.21 දක්වා වැඩි විස්තර...

  • කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග නිසි පරිදි පැවැත්වීම වැඩි විස්තර...

  • වෛද්‍ය නිලධාරීන් II ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම - 2018-07-23 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 05-10-2018.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650