இல்லம்
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழு
 

Most downloaded files

Minute on Pensions (விதிகள்/நிபந்தனைகள்/ஓய்வூதிய பிரமாணம்)
20.02.2009ஆந் திகதிய 1589/30 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி (அதி விசேடமானது) (விதிகள்/நிபந்தனைகள்/அசேஆ வின் நடைமுறை விதிகள்)
பிரிவு 12 அத்தியாயம் XLVIII (விதிகள்/நிபந்தனைகள்/தாபனக் கோவை (பிரித்தெடுப்புகள்))
03/1992 - Cabinet Decision Regarding Powers Vested in the Public Service Commission – Transfers & Disciplinary Proceeding - 22.10.1992 (விதிகள்/நிபந்தனைகள்/அசேஆ சுற்றுநிருபங்கள்)

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 10-07-2020.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை