මුල් පිටුව
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
 

Most downloaded files

විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය (රීති / රෙගුලාසි/විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය)
අංක 1589/30 දරණ 2009.02.20 දිනැති රජයේ (අතිවිශේෂ) ගැසට් පත්‍රය. (රීති / රෙගුලාසි/රා.සේ.කො. කාර්ය පටිපාටික රීති)
XLVIII පරිච්ජේදය 12 වගන්තිය (රීති / රෙගුලාසි/ආයතන සංග්‍රහය (උදෘත))

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ - 2020 (දෙවන අදියර) වැඩි විස්තර...

  • ඒකාබද්ධ සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ හතරවන අදියර - 2020 වැඩි විස්තර...

  • දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ - 2020 වැඩි විස්තර...

  • ඒකාබද්ධ සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ තෙවන අදියර - 2020 වැඩි විස්තර...

  • ඒකාබද්ධ සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ දෙවන අදියර - 2020 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 20-02-2020.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650