මුල් පිටුව බාගත කිරීම් ආකෘති පත්‍ර සහ පිරික්සුම් ලැයිස්තු
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
බාගත කිරීම්
Up

ආකෘති පත්‍ර සහ පිරික්සුම් ලැයිස්තු

ආයතන (9)

පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම් (27)

විනය (4)

අභියාචනා (1)

මූල්‍ය (1)

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණියට විවෘත පදනම මත බඳවා ගැනීම 2015(2016) II අදියර - සුදුසුකම් ලද නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - සීමිත 2015(2016) වැඩි විස්තර...

  • ඒකාබද්ධ සේවාවන්ට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ - 2019 වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රි ලංකා වෛද්‍ය සේවයේ 1 ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රි ලංකා වෛද්‍ය සේවයේ විශේෂඥ වෛද්‍ය නිලධාරී තනතුරට පත් කිරීම වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 13-02-2019.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650