මුල් පිටුව ආකෘති පත්‍ර සහ පිරික්සුම් ලැයිස්තු
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
Up

ආකෘති පත්‍ර සහ පිරික්සුම් ලැයිස්තු

ආයතන (10)

පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම් (27)

විනය (4)

අභියාචනා (1)

මූල්‍ය (1)

 

Most downloaded files in this section

Check List - 04 (Formats & Check List/පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම්)
EST-12 (Formats & Check List/පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම්)
Check List -11 (Formats & Check List/පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම්)
EST - 09 (Sinhala) (Formats & Check List/පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම්)
EST-10(II) (English) (Formats & Check List/පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම්)

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • Grade to Grade Promotions වැඩි විස්තර...

  • තෝරා ගැනීම මත උසස් කිරීම් (2019.01.01 සිට 2019.07.18) වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණියට විවෘත පදනම මත බඳවා ගැනීම 2015(2016) II අදියර - සුදුසුකම් ලද නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය වැඩි විස්තර...

  • රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ විනය පරීක්ෂණය නිලධාරීන්ගේ සංචිතයේ ලියාපදිංචි වීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - සීමිත වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 19-07-2019.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650