මුල් පිටුව ආකෘති පත්‍ර සහ පිරික්සුම් ලැයිස්තු
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
Up

ආකෘති පත්‍ර සහ පිරික්සුම් ලැයිස්තු

ආයතන (10)

පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම් (27)

විනය (4)

අභියාචනා (1)

මූල්‍ය (1)

 

Most downloaded files in this section

Check List - 04 (Formats & Check List/පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම්)
EST-12 (Formats & Check List/පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම්)
Check List -11 (Formats & Check List/පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම්)
EST - 09 (Sinhala) (Formats & Check List/පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම්)
EST-10(II) (English) (Formats & Check List/පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම්)

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • 2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු පනතට අනුව රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට 2018 වර්ෂය තුළ ලැබුණු තොරතුරු ඉල්ලීම් හා අභියාචනා ඉල්ලීම් පිළීබඳ විස්තරය වැඩි විස්තර...

  • මැතිවරණ කාලසීමාව තුළ විශ්‍රාමික රජයේ නිලධරයන් නැවත සේවයේ යෙදවීම වැඩි විස්තර...

  • ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැදවීම අවලංගු කිරීම වැඩි විස්තර...

  • ඒකාබද්ධ සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැදවීම අවලංගු කිරීම වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම විවෘත - 2016 (2018) වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 13-11-2019.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650