මුල් පිටුව බාගත කිරීම් කාර්ය පටිපාටි
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
බාගත කිරීම්

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ II පන්තියේ II ශ්‍රේණියට පත්වීම් ලබන නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය වැඩි විස්තර...

  • ගොවිජන සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් (දෙපාර්තමේන්තුගත) තනතුර සඳහා පත් කරන ලද නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය වැඩි විස්තර...

  • කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ තනතුරට පත් කරන නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය වැඩි විස්තර...

  • ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ III ශ්‍රේණියේ සංඛ්‍යාලේඛඥ තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන ‍සේවයේ III පන්තියට බඳවා ගැනීම - 2013 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 28-07-2014.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 177,
නාවල පාර, නාරාහේන්පිට
කොළඹ 05.