මුල් පිටුව බාගත කිරීම් කාර්ය පටිපාටි
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
බාගත කිරීම්

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • ශ්‍රී ලංකා සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය සේවයේ III ශ්‍රේණියේ පශු වෛද්‍ය නිලධාරී තනතුර සඳහා පත් කර ඇති නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය වැඩි විස්තර...

  • රජයේ අධිනීතීඥ තනතුරට පත් කිරීම වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමට අදාල නාම ලේඛණය වැඩි විස්තර...

  • 2013/2014 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණියට සීමිත පදනමින් පත් කරන ලද නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛණය වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා දේශීය ආදායම් සේවා III ශ්‍රේණියට සුදුසුකම් ලැබූ නිලධාරීන් වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 27-11-2015.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 177,
නාවල පාර, නාරාහේන්පිට
කොළඹ 05.