මුල් පිටුව බාගත කිරීම් කාර්ය පටිපාටි
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
බාගත කිරීම්

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • 2016(2017) වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවයේ III ශ්‍රේණියට විවෘත පදනමින් පත් කරන ලද නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය වැඩි විස්තර...

  • ඒකාබද්ධ සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවාගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැදවීම වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම 2015 (2016) - විවෘත වැඩි විස්තර...

  • Appeals against Annual Transfers of Sri Lanka Accountants Services - 2018 වැඩි විස්තර...

  • Appeals against Annual Transfers of Combined Service -2018 (Stage III) වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 17-04-2018.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650