මුල් පිටුව බාගත කිරීම් කාර්ය පටිපාටි
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
බාගත කිරීම්

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • Selected Name List for Recruitment to Sri Lanka Foreign Service Open Batch 2013/2014 වැඩි විස්තර...

  • 2013/2014 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණියට විවෘත පදනමින් පත් කරන ලද නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය. වැඩි විස්තර...

  • ජනලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ III ශ්‍රේණියේ සංඛ්‍යාලේඛනඥ තනතුර සඳහා වන විවෘත බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • Appointment of the Sri Lanka Accountant Service - 2012 වැඩි විස්තර...

  • වාර්ෂික සමාලෝචන රැස්වීම - 2014 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 26-08-2015.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 177,
නාවල පාර, නාරාහේන්පිට
කොළඹ 05.