මුල් පිටුව බාගත කිරීම් කාර්ය පටිපාටි
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
බාගත කිරීම්

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • Retirements of Government Service 31/03/2016 to 31/05/2016 වැඩි විස්තර...

  • Recruitment of State Counsel වැඩි විස්තර...

  • රාජ්යඅ සේවා කොමිෂන් සභාවේ විනය පරීක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ සංචිතයේ ලියාපදිංචි වීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම වැඩි විස්තර...

  • Grade to Grade Promotions වැඩි විස්තර...

  • ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා පත්කරනු ලබන නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය. වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 24-06-2016.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 177,
නාවල පාර, නාරාහේන්පිට
කොළඹ 05.