මුල් පිටුව බාගත කිරීම් කාර්ය පටිපාටි
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
බාගත කිරීම්

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • ශ්‍රේණියෙන් ශ්‍රේණියට උසස්වීම් 2017.07.01 සිට 2017.09.30 දක්වා වැඩි විස්තර...

  • Retirement from 2017.09.01 to 2017.09.30 වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියේ බඳවා ගැනීම් - විවෘත - 2015(2017) වැඩි විස්තර...

  • ‍රජයේ ස්වේච්ඡා බල හමුදාවේ හෝ ස්වේච්ඡා උප සේවයේ සේවය සඳහා නිලධරයෙකු රාජ්‍ය සේවයෙන් මුදාහැරීම - රා.සේ.කො. චක්‍රලේඛ 02/2017 වැඩි විස්තර...

  • Release of an officer from the public service for service in the Government Volunteer Force or Volunteer Reserve - PSC Circular 02/2017 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 13-10-2017.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 177,
නාවල පාර, නාරාහේන්පිට
කොළඹ 05.