මුල් පිටුව බාගත කිරීම් කාර්ය පටිපාටි
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
බාගත කිරීම්

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • Grade to Grade Promotions වැඩි විස්තර...

  • ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා පත්කරනු ලබන නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය. වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ III ශ්‍රේණියේ උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත් වල පවතින පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා වන විශේෂ තරඟ විභාගය - 2012 වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවය III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම විවෘත නාම ලේඛණය-2014 වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී්‍ ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයට බඳවා ගැනීමට අදාල නාම ලේඛණය වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 27-05-2016.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 177,
නාවල පාර, නාරාහේන්පිට
කොළඹ 05.