මුල් පිටුව බාගත කිරීම් කාර්ය පටිපාටි
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
බාගත කිරීම්

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • ජ්‍යෙෂ්ඨතාවය හා කුසලතා පදනම මත සහකාර පොලිස් අධිකාරී තනතුරට පත්කරන ලද නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛණය වැඩි විස්තර...

  • Selection List of Preliminary Grade Medical Officers වැඩි විස්තර...

  • රජයේ සේවයෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීමට රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් නියෝග ලබා දී ඇති නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛණය වැඩි විස්තර...

  • පත්වීම/ සේවය ස්ථිර කිරීමට රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් නියෝග ලබා දී ඇති නිලධාරී නාම ලේඛණය වැඩි විස්තර...

  • රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා‍ව - වාර්ෂික සමාලෝචන රැස්වීම - 2013 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 21-04-2014.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 177,
නාවල පාර, නාරාහේන්පිට
කොළඹ 05.