இல்லம் தரவிறக்கம் நடைமுறைகள் சேவை பிரமாணங்கள்
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
தரவிறக்கம்
Up

சேவை பிரமாணங்கள்

All the Service Minutes which are published and approved in accordance with the Public Administration Circular 06/2006.


Seq. No.

MInistry/Department

Service Minute

Approval

1

Ministry of Public Administration & Home Affairs

Sri Lanka Administrative Service

Approved by PSC

Office Employees’ Service

Approved by PSC

Development Officers’ Service

amendment 01

Approved by PSC

Sri Lanka Engineering Service Approved by PSC
Public Management Assistants' Service Approved by PSC
Development Assistants' Service Approved by PSC
Sri Lanka Architects' Service Approved by PSC
Sri Lanka Scientific Service Approved by PSC
Associate Drivers' Service Approved by PSC
Sri Lanka Technological Service Approved by PSC*
Sri Lanka Planning Service Approved by Cabinet Ministers

Sri Lanka Accountancy Service

amendment 01

Approved by Cabinet of Ministers

2

Ministry of Finance & Planning

Inland Revenue Service

Approved by PSC


3


Ministry of Health


Sri Lanka Nursing Service

Approved by the Cabinet of Ministers and amended by PSC

Medical Service of Sri lankan Health Service
Approved by PSC
Sri Lanka Ayurvedic Medical Service Approved by PSC*
4 Ministry of Land & Land Development Sri Lanka Survey Field Assistants' Service Approved by PSC
Sri Lanka Surveyors' Service Approved by PSC*
5 Ministry of Media Printing Service of the Department of Government Printing Approved by PSC
6 Ministry of Livestock & Rural Community Development Sri Lanka Animal Production and Health Service Approved by PSC
7 Ministry of Education Sri Lanka Teachers Educators' Service Approved by PSC*
Sri Lanka Teachers' Service Approved by PSC
Sri Lanka Principals' Service Approved by PSC
Printing Service in the Department of Examinations Approved by PSC*
Sri Lanka Educational Administrative Service Approved by PSC*
8 Department of Auditor General Sri Lanka Auditors' Service Approved by PSC*
Audit Examiners' Service
Approved by PSC*
9 Ministry of Agriculture Sri Lanka Agriculture Service Approved by PSC
10 Department of Technical Education Technical Education Service Approved by PSC*
* has not been published yet
Display Num 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 03-07-2020.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை