මුල් පිටුව බාගත කිරීම් ආකෘති පත්‍ර සහ පිරික්සුම් ලැයිස්තු පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම්
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
බාගත කිරීම්
Up

පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම්

වැඩ බැලීමට පත් කිරීම්

Check List - 04 (64.91 kB)
EST-12 (370.96 kB)
Est-04 (99.05 kB)

තනතුරට පත් කිරීම්

ස්ථිර කිරීම්

Check List - 03 (66.17 kB)

කොන්ත්‍රාත් පත්වීම්

Check List - 09 (56.75 kB)

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්

Check List - 07 (59.55 kB)
EB-EC (EST 07) (180.94 kB)

උසස්කිරීම් (ශ්‍රේණියෙන් ශ්‍රේණියට)

Check List -11 (69.00 kB)
Display Num 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ III ශ්‍රේණිය සඳහා වෘත්තීය සුදුසුකම් හා කුසලතා මත සෘජු බඳවා ගැනීම - 2016 වැඩි විස්තර...

  • Recruitment to the post of Tariff Analyst Grade III වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රේණිධාරී වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු අභියාචනා තීරණ - 2019 වැඩි විස්තර...

  • 2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු පනතට අනුව රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට 2018 වර්ෂය තුළ ලැබුණු තොරතුරු ඉල්ලීම් හා අභියාචනා ඉල්ලීම් පිළීබඳ විස්තරය වැඩි විස්තර...

  • මැතිවරණ කාලසීමාව තුළ විශ්‍රාමික රජයේ නිලධරයන් නැවත සේවයේ යෙදවීම වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 06-12-2019.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650