මුල් පිටුව බාගත කිරීම් ආකෘති පත්‍ර සහ පිරික්සුම් ලැයිස්තු පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම්
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
බාගත කිරීම්
Up

පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම්

වැඩ බැලීමට පත් කිරීම්

Check List - 04 (64.91 kB)
EST-12 (370.96 kB)
Est-04 (99.05 kB)

තනතුරට පත් කිරීම්

ස්ථිර කිරීම්

Check List - 03 (66.17 kB)

කොන්ත්‍රාත් පත්වීම්

Check List - 09 (56.75 kB)

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්

Check List - 07 (59.55 kB)
EB-EC (EST 07) (180.94 kB)

උසස්කිරීම් (ශ්‍රේණියෙන් ශ්‍රේණියට)

Check List -11 (69.00 kB)
Display Num 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම (2020.01.01) වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ සහකාර අධිකාරී (වාණිජ/ගමනාගමන) III ශ්‍රේණියට විවෘත පදනම මත බඳවා ගැනීම - 2017/(2019) වැඩි විස්තර...

  • සියළුම සේවාලාභීන් වෙත කෙරෙන විශේෂ නිවේදනයයි වැඩි විස්තර...

  • Limited Competitive Examination for Recruitment to Executive Service Category of Grade III of Assistant Superintendent (Commercial/ Transportation) in Sri Lanka Railways Department - 2017/(2019) වැඩි විස්තර...

  • දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ - 2020 (දෙවන අදියර) වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 10-07-2020.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650