රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
Up

ආයතන

සැ.යු. බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි සැකසීමේ පහසුව සඳහා පමණක් මෙම ආදර්ශ පරිපාටි කෙටුම්පත් ප්‍රසිද්ධ කර ඇති අතර, ආයතනයේ අවශ්‍යතාවය අනුව බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි කෙටුම්පත් සකසා ගත යුතුය.

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • කුසලතා පදනම මත රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරිම සඳහා වන තරග විභාගය - 2017 වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - සෘජු පදනම 2016(2018) වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රේණිධාරී වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ - 2018 වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රි ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම විවෘත - 2015(2017) වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රේණියෙන් ශ්‍රේණියට උසස්වීම් 2019.01.01 සිට 2019.07.18 දක්වා වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 16-08-2019.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650