මුල් පිටුව බාගත කිරීම් නෛතික විධිවිධාන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
බාගත කිරීම්
Up

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව (1978)  (අදාළ උපුටන)

13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය

17 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය (අදාළ උපුටන)

18 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය (අදාළ උපුටන)

(18 වන සංශෝධනය) 155 (උ) ව්‍යවස්ථාව මෙයින් ඉවත් කරනු ලැබේ.

Display Num 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම (2020.01.01) වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ සහකාර අධිකාරී (වාණිජ/ගමනාගමන) III ශ්‍රේණියට විවෘත පදනම මත බඳවා ගැනීම - 2017/(2019) වැඩි විස්තර...

  • සියළුම සේවාලාභීන් වෙත කෙරෙන විශේෂ නිවේදනයයි වැඩි විස්තර...

  • Limited Competitive Examination for Recruitment to Executive Service Category of Grade III of Assistant Superintendent (Commercial/ Transportation) in Sri Lanka Railways Department - 2017/(2019) වැඩි විස්තර...

  • දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ - 2020 (දෙවන අදියර) වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 03-07-2020.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650