මුල් පිටුව බාගත කිරීම් නෛතික විධිවිධාන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
බාගත කිරීම්
Up

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව (1978)  (අදාළ උපුටන)

13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය

17 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය (අදාළ උපුටන)

18 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය (අදාළ උපුටන)

(18 වන සංශෝධනය) 155 (උ) ව්‍යවස්ථාව මෙයින් ඉවත් කරනු ලැබේ.

Display Num 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ III ශ්‍රේණිය සඳහා වෘත්තීය සුදුසුකම් හා කුසලතා මත සෘජු බඳවා ගැනීම - 2016 වැඩි විස්තර...

  • Recruitment to the post of Tariff Analyst Grade III වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රේණිධාරී වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු අභියාචනා තීරණ - 2019 වැඩි විස්තර...

  • 2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු පනතට අනුව රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට 2018 වර්ෂය තුළ ලැබුණු තොරතුරු ඉල්ලීම් හා අභියාචනා ඉල්ලීම් පිළීබඳ විස්තරය වැඩි විස්තර...

  • මැතිවරණ කාලසීමාව තුළ විශ්‍රාමික රජයේ නිලධරයන් නැවත සේවයේ යෙදවීම වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 06-12-2019.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650