මුල් පිටුව
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
නිවේදන
title Filter     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
21 Name list of officers who have been retired by the order of the Public Service Commission 01.12.2016 to 31.12.2016
22 Selected Name List of Sri Lanka Information & Communication Service(Class I / Grade III)(Limited)-2015/2016
23 Selected Name List of Accountancy Service (Grade III)-2014(Direct) - List 2
24 Post of Superintendent of Audit of class II Grade II of Sri Lanka Audit Service Direct Recruitment – 2014
25 Appeals against Annual Transfers of Combined Services - 2017
26 Appeals against Annual Transfers of Combined Services List 2 - 2017
27 Selected Name List of Sri Lanka Education Administrative Service(Grade III)(Open)-2015/2016
28 Vacancy for Public Service Commission - 2016
29 Selected Name List for the Post of Veterinary Surgeons (Grade III) for the Sri Lnaka Animal Production & Health Service - 2016
30 Grade to Grade Promotion 01/10/2016 to 31/10/2016
31 Grade to Grade Promotion 01/09/2016 to 30/09/2016
32 Recuritment to SriLanka Ayurveda Medical Service - Preliminary Grade 2015
33 Grade to Grade Promotion 01/08/2016 to 31/08/2016
34 Promotion list of PMAS (Limidted)
35 කුසලතා මත රාජ්යම කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ අධි ශ්රේ ණියට උසස් කිරීම -2013(2015)
36 Grade to Grade Promotions 01/07/2016 to 31/07/2016
37 Selected name list for recruitment to Assistant Director (Legal) Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruptions
38 Post of Assistant Director(District) Department of Fisheries and Aquatic Resources (2014) - Selection Lisi(Limited and Open)2016/07/15
39 Recruitment to the post of Assistant Superintendent of Prison
40 01/2016(i) - බඳවාගැනීමේ පරිපාටි හා සේවා ව්‍යවස්ථා සකස් කිරීම සම්බන්ධ උපදෙස් මාලාවේ 7.2.5 වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම
 
<< ආරම්භය < පෙර 1 2 3 ඊළඟ > අන්තය >>
පිටුව 2 / 3

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • අනිවාර්ය නිවාඩු ගන්වා ඇති වෛද්‍ය එස්.එස්.එම්. ෂාපි මහතා නැවත සේවයට කැඳවීම සම්බන්ධවයි වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - විවෘත 2016 (2018) වැඩි විස්තර...

  • තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍ර‍තිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් පත් කරන ලද අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලවලට අයත් නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචන තීරණ-2019 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 22-01-2020.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650