මුල් පිටුව
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
නිවේදන
title Filter     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 ශ්‍රි ලංකා වෛද්‍ය සේවයේ 1 ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම
2 ශ්‍රි ලංකා වෛද්‍ය සේවයේ විශේෂඥ වෛද්‍ය නිලධාරී තනතුරට පත් කිරීම
3 වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වූ පරිපූරක වෘත්තීන්ගේ සේවාවේ භෞත චිකිත්සක තනතුරේ විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම ( 2011 සිට 2012.07.31 දක්වා)
4 ශ්‍රේණියෙන් ශ්‍රේණියට උසස්වීම් 2017.10.01 සිට 2018.06.07 දක්වා
5 රජයේ සේවයෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීම 2018.05.01 දින සිට 2018.05.31 දින දක්වා
6 ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම 2015 (2016) - විවෘත
7 ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියේ බඳවා ගැනීම් - විවෘත - 2015(2017)
8 ‍රජයේ ස්වේච්ඡා බල හමුදාවේ හෝ ස්වේච්ඡා උප සේවයේ සේවය සඳහා නිලධරයෙකු රාජ්‍ය සේවයෙන් මුදාහැරීම - රා.සේ.කො. චක්‍රලේඛ 02/2017
9 Release of an officer from the public service for service in the Government Volunteer Force or Volunteer Reserve - PSC Circular 02/2017
10 Retirement 2017.06.01 to 2017.06.30
11 Grade to Grade Promotions
12 ශ්‍රේණියෙන් ශ්‍රේණියට උසස්වීම් (2019.01.01 සිට 2019.07.18)
13 Grade to Grade Promotion 01/11/2016 to 31/12/2016
14 Selected Name List of Sri Lanka Information & Communication Service(Class I / Grade III)(Open)-2015/2016
15 Selected Name List of Sri Lanka Administrative Service-2014(2016) (Limited)
16 Selected Name List of Sri Lanka Administrative Service-2014(2016) (Open)
17 Name list of officers who have been retired by the order of the Public Service Commission 01.12.2016 to 31.12.2016
18 Selected Name List of Sri Lanka Information & Communication Service(Class I / Grade III)(Limited)-2015/2016
19 Selected Name List of Accountancy Service (Grade III)-2014(Direct) - List 2
20 Post of Superintendent of Audit of class II Grade II of Sri Lanka Audit Service Direct Recruitment – 2014
 
<< ආරම්භය < පෙර 1 2 3 ඊළඟ > අන්තය >>
පිටුව 1 / 3

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • ශ්‍රි ලංකා ගණකාධිකාරි සේවයේ සීමිත බදවා ගැනීම් 2015(2016) වැඩි විස්තර...

  • Latest Decisions වැඩි විස්තර...

  • කුසලතා පදනම මත රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරිම සඳහා වන තරග විභාගය - 2017 වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - සෘජු පදනම 2016(2018) වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රේණිධාරී වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ - 2018 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 20-08-2019.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650