இல்லம் வருடாந்த அறிக்கை Appointments & Promotions
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
Appointments & Promotions by Selection
1 Recruitment to the Post of Sri Lanka Accountant service Grade III - Direct Recruitment - 2016
2 Recruitment to the post of Tariff Analyst Grade III
3 Re-employment of retired public officers during the election period
4 Recruitment to the post of Sri Lanka Scientific Service Grade III - Open 2016 (2018)
5 Promotions to SLAS Special Grade (01.01.2019)
6 Recruitment for the Post of Assistant Director in the Department of National Botanical Gardens / SL Scientific Service Grade III - 2015 (2017)
7 Supra Grade Promotions of Administrative Grama Niladhari on Merit Basis 2016(2017)
8 Selected Names of Legal Officers to Department of Legal Affairs in Ministry of Finance
9 Selected Name of Sri Lanka Administrative Service Grade III 2015(2016) II Stage - Limited
10 Recruitment to the post of Sri Lanka Scientific Service Grade III - Open 2016(2018)
11 Recruitment to the post of Sri Lanka Accountant Service Grade III - Open 2015 (2016)
12 Recruitment to the post of Sri Lanka Accountant Service Grade III - Limited 2015 (2016)
13 Promotions to the Supra Grade of Public Management Assistant Service - 2017 on the Basis of Work Experience and Merit
14 Recruitment to the post of Sri Lanka Accountant Service Grade III - direct recruitment 2016(2018)
15 Promotion to the Special Grade of Sri Lanka Administrative Service
16 Selected Name List of Sri Lanka Administrative Service Grade III 2015(2016) Stage II - Open
17 Grade to Grade Promotions
18 Recruitment to the post of Government Analyst (Grade III) of the Depatment of Government Analyst 2015(2016) - Open
19 Name list of officers who are appointed to Accountants’ Service Class III post in the Northern & Eastern provinces-2012
20 Selected Name List for Engineering Service-2014 (Open)
21 Selected Name List for Accountancy
22 Selected name list for engineering (limited)
23 Recruitment to Audit Service Class II Grade II
24 Name list of Officers who are promoted to the Special Grade of the Sri Lanka Administration Service
25 Recruitment to the post of Statistician (Grade III) of the Depatment of Census and Statistics 2012(2013) - Open
26 Recruitment to the Post of Instructor in the Sri Lanka Technical Education Service Class III (Special Carder) 2014- Open
27 Selected Name list for the post of Vet.Surgeon to SL Animal production & Health Service Grade III
28 Select Name List for the Post of State Council
29 Selected Name List for Accountancy -2014
30 Selected Name List for SLAS Limited batch 2013/2014
31 Selected Name List for Sri Lanka Inland Revenue Service Grade III
32 Calss I Promotions of Sri Lanka Educational Administration Service
33 Selected Name List for Recruitment to Sri Lanka Foreign Service Open Batch 2013/2014
34 Selected Name List for Recruitment to SLAS Open Batch 2013/2014.
35 Open Competitive Examination to Recruit the Executive Grade III (Statistician) for the Department of Census and Statistics
36 Appointment of the Sri Lanka Accountant Service - 2012
37 The Name list of officers are appointed to the post of Veterinary Surgeon Grade III of Sri Lanka Animal Production and Health Service
38 Promotion of Sri Lanka Ayurvedic medical Service Officers to Special Grade
39 Promotion of Sri Lanka Accountant's Service Class I Officers to Special Grade
40 Appointing to the post of Sri Lanka Administrative Service Grade I
41 Recruitment to Sri Lanka Teacher Educator Service Class III - 2013
42 Appointing to the post of Entomologist in Sri Lanka Scientific Service Grade II/II at the Department of Health
43 Name list of Officers who are promoted to the Special Grade of the Sri Lanka Administration Service.
44 To revoke all acting and covering up of duties appointments of the Special Grade of the Sri Lanka Administration Service that have been made as at present, with effect from 30.09.2014.
45 Name List of Officers who are appointed to the post of Entomologist in Sri Lanka Scientific Service Grade III
46 Name List of Officers who are appointed to the posts in Sri Lanka Animal Products and Health with effect from 18.08.2014
47 Name List of Officers who are appointed to Assistant Agrarian Development Commissioner
48 Name List of Officers who are appointed to Assistant Director in the Ministry of Industry & Commerce
49 Name List of Officers who are appointed to the post of Statistician
50 Recruitment to class III of the SLEAS - (2013)
51 Name List of Officers who are Appointed to the Rank of Assistant Superintendent of Police under the Merit Promotions
52 Selection List of Preliminary Grade Medical Officers
53 Name list of officers who are appointed to sri lanka Engineers' Service Grade III (open)
54 Name list of officers who are appointed to Accountants’ Service Class III post in the Northern & Eastern provinces
55 Name list of officers who are appointed to Accountants’ Service Class III post
56 Name list of officers who are appointed Assistant Controller of Explosives post
57 Name list of officers who are appointed to Accountants’ Service Class 111 post
58 Name List of Officers who are appointed to Sri Lanka Agriculture Service Grade II\II Posts
59 Name List of Officers who are appointed to the Post of Audit Superintendent in Sri Lanka Audit Service Grade II\II
60 Name list of officers who are appointed to Architectural Service Class II Grade II post
 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் சுற்றுநிருபங்கள்

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 06-12-2019.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை