මුල් පිටුව රා.සේ.කො. තීරණ පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම්
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
පත් කිරීම් හා උසස්කිරීම් තෝරාගැනීම් මත
1 ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ සහකාර අධිකාරී (වාණිජ/ගමනාගමන) III ශ්‍රේණියට විවෘත පදනම මත බඳවා ගැනීම - 2017/(2019)
2 Limited Competitive Examination for Recruitment to Executive Service Category of Grade III of Assistant Superintendent (Commercial/ Transportation) in Sri Lanka Railways Department - 2017/(2019)
3 ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - විවෘත 2016 (2018)
4 තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම
5 මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍ර‍තිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම
6 ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ III ශ්‍රේණිය සඳහා වෘත්තීය සුදුසුකම් හා කුසලතා මත සෘජු බඳවා ගැනීම - 2016
7 වෙළඳ හා ආයෝජන දෙපාර්තමේන්තුවේ තීරුබදු විශ්ලේෂක තනතුර III සඳහා බඳවා ගැනීම
8 මැතිවරණ කාලසීමාව තුළ විශ්‍රාමික රජයේ නිලධරයන් නැවත සේවයේ යෙදවීම
9 ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම විවෘත - 2016 (2018)
10 ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම (2019.01.01)
11 ජාතික උද්හිද උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III වන ශ්‍රේණියේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ තනතුරට පත් කිරීම - 2015 (2017)
12 Supra Grade Promotions of Administrative Grama Niladhari on Merit Basis 2016(2017)
13 Selected Names of Legal Officers to Department of Legal Affairs in Ministry of Finance
14 ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණියට සීමිත පදනම මත පත් කිරීම 2015(2016) II අදියර
15 ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - විවෘත- 2017(2018)
16 ශ්‍රි ලංකා ගණකාධිකාරි සේවයේ විවෘත බදවා ගැනීම් 2015(2016)
17 ශ්‍රි ලංකා ගණකාධිකාරි සේවයේ සීමිත බදවා ගැනීම් 2015(2016)
18 කුසලතා පදනම මත රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරිම සඳහා වන තරග විභාගය - 2017
19 ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - සෘජු පදනම 2016(2018)
20 ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම (2019.01.01 සිට 2019.07.18)
21 ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණියට විවෘත පදනම මත බඳවා ගැනීම 2015(2016) II අදියර - සුදුසුකම් ලද නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය
22 ශ්‍රේණියෙන් ශ්‍රේණියට උසස්වීම් (2019.01.01 සිට 2019.07.18)
23 Recruitment to the post of Government Analyst (Grade III) of the Depatment of Government Analyst 2015(2016) - Open
24 ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ III ශ්‍රේණියේ උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත් වල පවතින පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා වන විශේෂ තරඟ විභාගය - 2012
25 ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවය III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම විවෘත නාම ලේඛණය-2014
26 ශ්‍රී්‍ ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයට බඳවා ගැනීමට අදාල නාම ලේඛණය
27 ඉංජිනේරු සේවය සීමිත බඳවා ගැනීම් සඳහා සුදුසුකම් ලැබු නිලාරීන්ගේ නාම ලේඛණය
28 විගණන සේවයේ II පන්තියේ II ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම
29 ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කරන ලද නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය
30 ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ III ශ්‍රේණියේ සංඛ්‍යාලේඛනඥ තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම 2012(2013)
31 ශ්‍රී ලංකා කාර්මික අධ්‍යාපන සේවයේ (විශේෂ සේවක සංඛ්‍යාවේ) III පන්තියේ උපදේශක තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම විවෘත-2014
32 ශ්‍රී ලංකා සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය සේවයේ III ශ්‍රේණියේ පශු වෛද්‍ය නිලධාරී තනතුර සඳහා පත් කර ඇති නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය
33 රජයේ අධිනීතීඥ තනතුරට පත් කිරීම
34 ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමට අදාල නාම ලේඛණය
35 2013/2014 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණියට සීමිත පදනමින් පත් කරන ලද නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛණය
36 ශ්‍රී ලංකා දේශීය ආදායම් සේවා III ශ්‍රේණියට සුදුසුකම් ලැබූ නිලධාරීන්
37 ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ I පන්තිය‍ට උසස් කිරීම
38 Selected Name List for Recruitment to Sri Lanka Foreign Service Open Batch 2013/2014
39 2013/2014 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණියට විවෘත පදනමින් පත් කරන ලද නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය.
40 ජනලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ III ශ්‍රේණියේ සංඛ්‍යාලේඛනඥ තනතුර සඳහා වන විවෘත බඳවා ගැනීම
41 Appointment of the Sri Lanka Accountant Service - 2012
42 ශ්‍රී ලංකා සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය සේවයේ III ශ්‍රේණියේ පශු වෛද්‍ය නිලධාරී තනතුර සඳහා පත් කර ඇති නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය
43 ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද වෛද්‍ය සේවයේ නිලධාරීන් විශේෂඥ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම
44 ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ I පන්තියේ නිලධාරීන් විශේෂ පන්තියට උසස් කිරීම
45 ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ Iවන පන්තියේ තනතුරුවලට නිලධාරීන් පත් කිරිම
46 ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III පන්තියට බඳවා ගැනීම -2013
47 සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ II පන්තියේ II ශ්‍රේණියේ කීට විද්‍යාඥ තනතුරට පත් කිරීම
48 ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කරන ලද නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය
49 ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා දැනට ලබා දී ඇති සියළුම වැඩ බැලී‍මේ හා රාජකාරී ඉටු කිරීමේ පත්වීම් 2014.09.30 දින සිට අවලංගු කෙරේ
50 සෞඛ්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශයේ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියේ කීට විද්‍යාඥ තනතුරට පත් කරන නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය
51 2014.08.18 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය සේවයේ III ශ්‍රේණියේ පශු වෛද්‍ය නිලධාරී තනතුරු සඳහා පත් කරන ලද නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය
52 ගොවිජන සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් (දෙපාර්තමේන්තුගත) තනතුර සඳහා පත් කරන ලද නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය
53 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ තනතුරට පත් කරන නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය
54 ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ III ශ්‍රේණියේ සංඛ්‍යාලේඛඥ තනතුරට බඳවා ගැනීම
55 ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන ‍සේවයේ III පන්තියට බඳවා ගැනීම - 2013
56 ජ්‍යෙෂ්ඨතාවය හා කුසලතා පදනම මත සහකාර පොලිස් අධිකාරී තනතුරට පත්කරන ලද නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛණය
57 Selection List of Preliminary Grade Medical Officers
58 ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ III වන ශ්‍රේණියට (විවෘත පදනම මත) බඳවාගත් නිලධාරින්ගේ නාම ලේඛණය
59 උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරි සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම
60 ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරි සේවයේ III ශ්‍රේණියට වෘත්තීය සුදුසුකම් මත සෘජු බඳවා ගැනීම
61 සහකාර පුපුරන ද්‍ර‍ව්‍ය පාලක තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම
62 වෘත්තිය සුදුසුකම් මත සෘජු බඳවා ගැනීම් යටතේ ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරි සේවයේ 111 පන්තියට පත්කිරීම
63 ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවයේ II පන්තියේ II ශ්‍රේණිය සඳහා තනතුරුවලට බඳවා ගැනීම
64 ශ්‍රී ලංකා විගණන සේවයේ II/II ශ්‍රේණියේ විගණන අධිකාරී තනතුර සඳහා පත් කරන නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය.
65 වාස්තු විද්‍යාඥ සේවයේ II පන්තියේ II ශ්‍රේණියට පත්කිරීම
 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම (2020.01.01) වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ සහකාර අධිකාරී (වාණිජ/ගමනාගමන) III ශ්‍රේණියට විවෘත පදනම මත බඳවා ගැනීම - 2017/(2019) වැඩි විස්තර...

  • සියළුම සේවාලාභීන් වෙත කෙරෙන විශේෂ නිවේදනයයි වැඩි විස්තර...

  • Limited Competitive Examination for Recruitment to Executive Service Category of Grade III of Assistant Superintendent (Commercial/ Transportation) in Sri Lanka Railways Department - 2017/(2019) වැඩි විස්තර...

  • දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ - 2020 (දෙවන අදියර) වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 10-07-2020.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650