මුල් පිටුව අප ගැන අංශ අභියාචනා අංශය
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color

අභියාචනා අංශය

අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් නිශ්චිතව නියම කල පරිදි, රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින්‍ අංක 1733/52 දරණ 2011.11.25 දිනැති රජයේ (අතිවිශේෂ) ගැසට් නිවේදනයේ දක්වා ඇති රජයේ නිලධාරීන්ගේ පත්කිරීම්, උසස්කිරීම්, ස්ථානමාරු, ඔවුන් විෂයයෙහි විනය පාලනය කිරීමේ  සහ සේවයෙන් පහ කිරීමේ බලතල ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 57 වන ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව අභිනියෝජනය කරනු ලැබ ඇත.

ඉහත සඳහන් බලය අභිනියෝජිත බලධාරිකුයගේ නියමයකින් අතෘප්තියට පත් රාජ්‍ය නිලධාරියකුට, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 58(1) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව, ලිඛිත අභියාචනයක් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත්කිරීමට අයිතියක් ඇති අතර, එසේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන අභියාචනා සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම අභියාචනා අංශය මගින් සිදු කෙරේ.

මීට අමතරව උක්ත කර්තව්‍යයන්ට අදාලව රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ තීරණයකට එරෙහිව පරිපාලන අභියාචනා විනිශ්චය අධිකාරය වෙත කරනු ලබන අභියාචනා සහ උපරිමාධිකරණයන් හි ගොනු කරනු ලබන නඩු අයදුම්පත් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමද මෙම අංශය මගින් සිදු කෙරේ.

 

 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • අනිවාර්ය නිවාඩු ගන්වා ඇති වෛද්‍ය එස්.එස්.එම්. ෂාපි මහතා නැවත සේවයට කැඳවීම සම්බන්ධවයි වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - විවෘත 2016 (2018) වැඩි විස්තර...

  • තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍ර‍තිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් පත් කරන ලද අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලවලට අයත් නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචන තීරණ-2019 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 17-01-2020.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650