මුල් පිටුව අප ගැන අංශ විනය අංශය
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
විනයඅංශය

අංක 1733/52 හා 2011.11.25 දිනැති රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාරව බලය අභිනියෝජනය කර නොමැති නිලධරයන් සම්බන්ධව ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII වන පරිච්ඡේදයේ පළමු වන උප ලේඛනයෙහි සඳහන් වැරදිවලට අදාළ විනය පාලන බලතල රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.
මීට අමතරව, රජයේ නිලධාරින් සම්බන්ධව, ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII වන පරිච්ඡේදයේ දෙවන උප ලේඛනයෙහි සඳහන් වැරදිවලට අදාළ විනය පාලනය සම්බන්ධ අභියාචන බලධරයා ලෙස ද රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව කටයුතු කරයි.

අදාළ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්/ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්/ ආයතන ප්‍රධානීන් (පරිපාලන බලධාරින්) විසින් මෙහෙයවනු ලබන මූලික විමර්ශනවලට අදාළ කටයුතු.

විශ්‍රාම වැටුප් සංග්‍රහයේ 12 වන වගන්තිය ප්‍රකාර විශ්‍රාම ගැන්වීම් (අදාළ වන පරිදි), ආයතන සංග්‍රහයේ II වන කාණ්ඩයේ XLVIII වන පරිච්ඡේදයේ 33 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව සාමාන්‍ය අකාර්යක්ෂමතාවය මත විශ්‍රාම ගැන්වීම්.

විධිමත් විනය ක්‍රියාමාර්ග : චෝදනා පත්‍ර නිකුත් කිරීම, පරීක්ෂණ නිලධාරීන්, පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරීන් හා රැකවරණ නිලධාරීන් පත්කිරීම, චූදිත නිලධාරින් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන නිදහසට කරුණු සහ/හෝ විධිමත් විනය පරීක්ෂණවල නිගමන මත පදනම් වූ කරුණු සලකා බලා ඔවුන් නිදොස්කොට නිදහස් කිරීම හෝ දඩුවම් පැමිණවීම.


(විධිමත් විනය ක්‍රියා පටිපාටිය බලන්න.)

විනය පරීක්ෂණ නිලධාරි සංචිතය පවත්වා ගැනීම, විනය පරික්ෂණ නිලධාරින්ට ගෙවීම සිදුකිරිම.

ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII වන පරිච්ඡේදයේ දෙවන උපලේඛනයෙහි සඳහන් වැරදි සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරන අදාළ අභිනියෝජිත බලධරයන් විසින් ගනු ලබන විනය ක්‍රියා මාර්ගවලට එරෙහිව මාණ්ඩලික ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අභියාචනා සම්බන්ධ කටයුතු.

අදාළ බලධරයන් විසින් නිකුත් කරනු ලබන සේවය හැරයාමේ නිවේදනවලට විරුද්ධව මාණ්ඩලික ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අභියාචනා සම්බන්ධ කටයුතු


(සේවය හැරයාම් පිළිබඳ අභියාචනා කාර්ය පටිපාටිය බලන්න.)

යථෝක්ත කර්තව්‍යයන්ට අදාළ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා නියෝග/ තීරණයන්ට එරෙහිව අභියාචනා විනිශ්චය අධිකාරය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන අභියාචනා හා උපරිමාධිකරණයන්හි ගොනු කරනු ලබන නඩු අයදුම්පත් සම්බන්ධ කටයුතු. 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • අනිවාර්ය නිවාඩු ගන්වා ඇති වෛද්‍ය එස්.එස්.එම්. ෂාපි මහතා නැවත සේවයට කැඳවීම සම්බන්ධවයි වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - විවෘත 2016 (2018) වැඩි විස්තර...

  • තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍ර‍තිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් පත් කරන ලද අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලවලට අයත් නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචන තීරණ-2019 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 17-01-2020.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650