මුල් පිටුව අප අමතන්න ඇමතුම් දත්ත අභියාචනා අංශය
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
ආභියාචනා අංශය
ෆැක්ස් : 011-2876175


අංකය ඊ මේල්
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (අභියාචනා)

ජී.එන්.කේ. විජේතුංග මිය
011-2136605

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ස්ථාන මාරු හා විවිධ කටයුතු)


ජී.එන්.කේ. විජේතුංග මිය
011-2136600

සහකාර ලේකම්වරුන්

එස්.එම්.පී.එම්. විපුලසේන මිය
011-2136633 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

වයි.එස්.පී.පී. ගුණරත්න මහතා
011-2136645

පී.එච්.ටී. මධුභාෂිනී මිය
011-2136644 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ගයන්ති විජේවික්‍රම මිය
011-2136660 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

එන්.ජී.එම්. ප්‍රියදර්ශනී මිය 011-2136600 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ආර්.එල්. විජේසූරිය 011-2136600
 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • අනිවාර්ය නිවාඩු ගන්වා ඇති වෛද්‍ය එස්.එස්.එම්. ෂාපි මහතා නැවත සේවයට කැඳවීම සම්බන්ධවයි වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - විවෘත 2016 (2018) වැඩි විස්තර...

  • තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍ර‍තිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් පත් කරන ලද අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලවලට අයත් නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචන තීරණ-2019 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 22-01-2020.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650