මුල් පිටුව රා.සේ.කො. තීරණ අභියාචනා ඒකාබද්ධ සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ දෙවන අදියර - 2020
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color

ඒකාබද්ධ සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ දෙවන අදියර - 2020

 

ආවරණ ලිපිය
සංවර්ධන නිලධාරී සේවය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර සේවය - 2 පන්තිය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර සේවය - 3 පන්තිය
ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය
ආවරණ ලිපිය
සංවර්ධන නිලධාරී සේවය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර සේවය - 2 පන්තිය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර සේවය - 3 පන්තිය
ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය
 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • සියළුම සේවාලාභීන් වෙත කෙරෙන විශේෂ නිවේදනයයි වැඩි විස්තර...

  • Limited Competitive Examination for Recruitment to Executive Service Category of Grade III of Assistant Superintendent (Commercial/ Transportation) in Sri Lanka Railways Department - 2017/(2019) වැඩි විස්තර...

  • දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ - 2020 (දෙවන අදියර) වැඩි විස්තර...

  • ඒකාබද්ධ සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ හතරවන අදියර - 2020 වැඩි විස්තර...

  • දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ - 2020 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 28-05-2020.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650