මුල් පිටුව පුවත් නිවේදන 03/2020 - යම් පනතක අවශ්‍යතාවය පරිදි නිශ්චිතවම රජයේ නිලධාරියකු විසින්ම දැරිය යුතු තනතුරක් දැරීම සඳහා නිලධාරියාගේ ඉල්ලීම පරිදි රාජ්‍ය සේවයෙන් තාවකාලිකව මුදාහරිනු ලබන නිලධාරියකුගේ එසේ මුදාහරිනු ලබන කාල සීමාව
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ - 2020 (දෙවන අදියර) වැඩි විස්තර...

  • ඒකාබද්ධ සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ හතරවන අදියර - 2020 වැඩි විස්තර...

  • දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ - 2020 වැඩි විස්තර...

  • ඒකාබද්ධ සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ තෙවන අදියර - 2020 වැඩි විස්තර...

  • ඒකාබද්ධ සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ දෙවන අදියර - 2020 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 20-02-2020.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650Who's Online

අප සමඟ අමුත්තන් 83 ක් සබැදී සිටී