මුල් පිටුව
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color

02-2019 නීති නිලධාරී තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීම් පටිපාටිවල බඳවා ගැනීමේ සුදුසුකම් සංශෝධනය කිරීම

 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 09-09-2019.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650Who's Online

අප සමඟ අමුත්තන් 157 ක් සබැදී සිටී