මුල් පිටුව
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color

01/2019 ජ්‍යෙෂ්ඨතාවය සඳහා ලකුණු ලබාදෙනු ලබන යෝග්‍යතාවය ඇගයීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී අනුගමනය කළයුතු ක්‍රියාපිළිවෙල

 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 09-09-2019.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650Who's Online

අප සමඟ අමුත්තන් 64 ක් සබැදී සිටී