මුල් පිටුව
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color

05/2018 - පත්වීම  ස්ථීර කරන ලද රජයේ නිලධරයෙක් රජයේ සේවයේ වෙනත් ස්ථීර තනතුරකට පත් කරනු ලබන අවසථාවකදී පරිවාස කාලය තීරණය කිරීම

 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • ශ්‍රී ලංකා සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය සේවයේ III ශ්‍රේණියේ පශු වෛද්‍ය තනතුර සඳහා පත්වීම්ලාභී නාම ලේඛනය-2019 වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ IIIශ්‍රේණිය සඳහා සීමිත පදනම මත පත්කරන ලද නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය - 2015(2016) II අදියර වැඩි විස්තර...

  • රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්යාලය සඳහා පුරප්පාඩුව පවතින ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය නිලධර ගණයේ ජල නල කාර්මික තනතුර සඳහා නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද වෛද්‍ය සේවයේ ශ්‍රේණිගත ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ 2019 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ක්‍රියාත්මක කිරීම කල් දැමීම වැඩි විස්තර...

  • රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර සේවය (අධි ශ්‍රේණිය) හා දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ - 2019 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 14-05-2019.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650Who's Online

අප සමඟ අමුත්තන් 54 ක් සබැදී සිටී