இல்லம் கல்விச் சேவைக் குழு
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
There are no translations available.

Education Service Committee

The Education Service Committee has been established in terms of Article 56(1) of the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka by the Gazette Notification No. 1989/27 dated 19.10.2016.

The delegation of powers has been made to the aforesaid committee and amendments thereto have been introduced by the Gazette Notifications No. 1989/29 dated 19.10.2016, No. 1992/7 dated 07.11.2016 and No. 2014/3 dated 11.04.2017.

The functions of the Education Service Committee are carried out in accordance with the powers delegated by the Gazette Notification No. 2014/3 dated 11.04.2017 with effect from 07.04.2017.

Role of the Education Service Committee

 

The day to day decisions communicated by the Education Service Commission are included in the
Latest Decisions under the main caption of PSC Decisions in this website.

 

Order Conveyed List of the Education Service Committee from 01.08.2019 to 09.08.2019
Order Conveyed List of the Education Service Committee from 01.07.2019 to 31.07.2019
Order Conveyed List of the Education Service Committee from 01.07.2019 to 31.07.2019
Order Conveyed List of the Education Service Committee from 01.06.2019 to 30.06.2019
Order Conveyed List of the Education Service Committee from 01.05.2019 to 31.05.2019
Order Conveyed List of the Education Service Committee from 01.04.2019 to 30.04.2019
Order Conveyed List of the Education Service Committee from 01.03.2019 to 31.03.2019
Order Conveyed List of the Education Service Committee from 01.02.2019 to 28.02.2019
Order Conveyed List of the Education Service Committee from 01.01.2019 to 31.01.2019
Order Conveyed List of the Education Service Committee from 01.12.2018 to 31.12.2018
Promotion and Absorbtion Order Conveyed List of the Education Service Committee from 01.10.2018 to 30.11.2018
Order Conveyed List of the Education Service Committee from 01.11.2018 to 30.11.2018
Order Conveyed List of the Education Service Committee from 15.10.2018 to 31.10.2018
Retirements - Sri Lanka Principle Service Grade I - From 01.08.2018 to 15.10.2018
Permanent Releases from SLPS Grade I to SLEAS Grade III Order Conveyed List From 01.09.2018 to 15.10.2018
Temporary Releases - Order Conveyed List From 01.09.2018 to 15.10.2018
Confirmation - SLEAS III Order conveyd List From 01.09.2018 to 15.10.2018
Retirements - SLEAS Order Conveyed List From 01.09.2018 to 15.10.2018
EB Concession (Order Conveyed List From 01.09.2018 to 15.10.2018)
Confirmation - SLTES III (Order conveyd List From 01.09.2018 to 15.10.2018)
Retirements - SLTES (Order Conveyed List From 01.09.2018 to 15.10.2018)
Approved List of The Sri Lanka Education Administrative Service Grade II Promotions (2018.09.16 – 2018.10.15 – Committee Orders)
Approved List of The Sri Lanka Education Administrative Service Grade II Promotions (2018.09.01 – 2018.09.15 – Committee Orders)
Approved List of The Sri Lanka Principle Service Grade I Absorptions to New Service Minute (2018.09.01 – 2018.09.15 – Committee Orders)
Approved List of The Sri Lanka Teacher Educators Service Grade I Promotions (2018.09.01 – 2018.09.15 – Committee Orders)
Approved List of the Sri Lanka Principle Service Grade I Absorbtions to New Service Minute (2018.08.01 - 2018.08.31)
Approved List of the Sri Lanka Education Administrative Service Grade II Promotions (2018.08.01 - 2018.08.31)
Release - Sri Lanka Principal Service I to Sri Lanka Education Administrative Service III Approved by Education Service Committee on August 2018
Sri Lanka Education Administrative Service - Confirmations Approved on August 2018
Sri Lanka Education Administrative Service - Retirements Approved on August 2018
EB Concession - Order Conveyed List from 16.08.2018 to 31.08.2018
EB Concession - Order Conveyed List from 01.08.2018 to 15.08.2018
Sri Lanka Principal Service Grade I Promotion (2018.08.16 ESC Order)
Sri Lanka Principal Service Grade I Promotion (2018.08.02 ESC Order)
Approved List of The Sri Lanka Education Administrative Service Grade I Promotions With Effect From 2013.01.01
Approved list of the Sri Lanka Teacher Educator Service Grade I Promotion (2018 July)
Sri Lanka Teacher Educator Service Grade I Promotions
Recruitment to Sri Lanka Teacher Educator Service Grade III 2015 (2016) - Limited, English Medium
Recruitment to Sri Lanka Teacher Educator Service Grade III 2015 (2016) - Limited, Tamil Medium
Recruitment to Sri Lanka Teacher Educator Service Grade III 2015 (2016) - Limited, Sinhala Medium
Recruitment to Sri Lanka Teacher Educator Service Grade III 2015 (2016) - Open
Selected Name List of Sri Lanka Education Administrative Service (Grade III) (Open) - 2015/2016
Absorbtion to Sri Lanka Principle Grade I according to Service Minute ammenment no 2004/59,
chapter 17.4.3(b) with effect from 2008.07.01
Absorbtion to Sri Lanka Principle Grade I according to Service Minute ammenment no 2004/59,
chapter 17.4.3(b) with
effect from 2008.07.01 (Retired)
Recruitment to Sri Lanka Education Administrative Service Grade III (Limited) 2015/2016 - 2nd Round

 

 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 08-07-2020.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை