මුල් පිටුව අධ්‍යාපන සේවා කමිටුව
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color

අධ්‍යාපන සේවා කමිටුව

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 56 (1) වන ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් අංක 1989/27 හා 2016.10.19 දිනැති ගැසට් නිවේදනය මගින් අධ්‍යාපන සේවා කමිටුව පත් කර ඇත.

අංක 1989/29 හා 2016.10.19 දිනැති, අංක 1992/7 හා 2016.11.07 දිනැති හා අංක 2014/3 හා 2017.04.11 දිනැති ගැසට් නිවේදන මගින් උක්ත කමිටුව වෙත බලතල පැවරීම් හා සංශෝධනය කිරීම් සිදු කර ඇත.

අංක 2014/3 හා 2017.04.11 දිනැති ගැසට් නිවේදනය මගින් පවරන ලද බලතල අනුව 2017.04.07 දින සිට අධ්‍යාපන සේවා කමිටුවේ කාර්යයන් සිදු කෙරේ.

අධ්‍යාපන සේවා කමිටුවේ කාර්යභාරය


 

2019.03.01 දින සිට 2019.03.31 දින දක්වා දැනුම් දුන් අධ්‍යාපන සේවා කමිටු නියෝග
2019.02.01 දින සිට 2019.02.29 දින දක්වා දැනුම් දුන් අධ්‍යාපන සේවා කමිටු නියෝග
2019.01.01 දින සිට 2019.01.31 දින දක්වා දැනුම් දුන් අධ්‍යාපන සේවා කමිටු නියෝග
2018.12.01 දින සිට 2018.12.31 දින දක්වා දැනුම් දුන් අධ්‍යාපන සේවා කමිටු නියෝග
2018.10.01 දින සිට 2018.11.30 දින දක්වා දැනුම් දුන් උසස්වීම් සහ අන්තර්ග්‍රහණ සම්බන්ධයෙන් වූ අධ්‍යාපන සේවා කමිටු නියෝග
2018.11.01 දින සිට 2018.11.30 දින දක්වා දැනුම් දුන් අධ්‍යාපන සේවා කමිටු නියෝග
2018.10.15 දින සිට 2018.10.31 දින දක්වා දැනුම් දුන් අධ්‍යාපන සේවා කමිටු නියෝග
ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ I ශ්‍රේණියේ විශ්‍රාම ගැන්වීමි - 2018.08.01 දින සිට 2018.10.15
ශ්‍රී.ලං.වි.සේ. I පන්තියේ සිට ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III පන්තියට ස්ථීරව මුදාහැරීම 2018.09.01 දින සිට 2018.10.15 දින දක්වා නියෝග දැනුම් දෙන ලද නිලධාරීන්
තාවකාලිකව මුදාහැරීම් - 2018.09.01 දින සිට 2018.10.15 දින දක්වා නියෝග දැනුම් දෙන ලද නිලධාරීන්
සේවයේ ස්ථීර කිරීම් - ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය III 2018.09.01 දින සිට 2018.10.15 දින දක්වා නියෝග දැනුම් දෙන ලද නිලධාරීන්
සේවයෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීම - ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය 2018.09.01 දින සිට 2018.10.15 දින දක්වා නියෝග දැනුම් දෙන ලද නිලධාරීන්
2018.09.01 දින සිට 2018.10.15 දින දක්වා වූ කාලය තුළ ලබා දී ඇති කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සම්බන්ධ තීරණ
සේවයේ ස්ථීර කිරීම් - ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවය III 2018.09.01 දින සිට 2018.10.15 දින දක්වා නියෝග දැනුම් දෙන ලද නිලධාරීන්
සේවයෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීම - ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවය 2018.09.01 දින සිට 2018.10.15 දින දක්වා නියෝග දැනුම් දෙන ලද නිලධාරීන්
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් II ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා අනුමත නිලධාරීන්. 2018.09.16 සිට 2018.10.15 දක්වා කමිටු නියෝග
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් II ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා අනුමත නිලධාරීන්. 2018.09.01 සිට 2018.09.15 දක්වා කමිටු නියෝග
ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ නව සේවා ව්‍යවස්ථාවේ 17.4.4. වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 1 ශ්‍රේණියට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම සඳහා අනුමත නිලධාරීන්. 2018.09.01 සිට 2018.09.15 දක්වා කමිටු නියෝග
ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ I ශ්‍රේණියට අන්තර්කාලයේදී උසස් කිරීම සඳහා අනුමත නිලධාරීන්. 2018.09.01 සිට 2018.09.15 දක්වා කමිටු නියෝග
ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ නව සේවා ව්‍යවස්ථාව අනුව I ශ්‍රේණියට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම සඳහා අනුමත නිලධාරීන් (2018.08.01 - 2018.08.31)
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ II ශ්‍රේණියට උසස්වීම් අනුමත නිලධාරීන් (2018.08.01 - 2018.08.31)
2018 අගෝස්තු මස අධ්‍යාපන සේවා කමිටුවේ තීරණ අනුව ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ I පන්තියෙන්  ශ්‍රී  ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ  III ශ්‍රේණියට ස්ථිරව මුදා හරින ලද නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයට අදාළව 2018 අගෝස්තු මස සේවයේ ස්ථීර කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇති නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයට අදාළව 2018 අගෝස්තු මස විශ්‍රාම ගැන්වීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇති නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය
2018.08.16 දින සිට 2018.08.31 දින දක්වා වූ කාලය තුළ ලබා දී ඇති කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සම්බන්ධ තීරණ
2018.08.01 දින සිට 2018.08.15 දින දක්වා වූ කාලය තුළ ලබා දී ඇති කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සම්බන්ධ තීරණ
ශ්‍රි ලංකා විදුහල්පති සේවයේ I ශ්‍රේණියට උසස් කිරිම (2018.08.16 දිනැති අධ්‍යාපන සේවා කමිටු අනුමැතිය )
ශ්‍රි ලංකා විදුහල්පති සේවයේ I ශ්‍රේණියට උසස් කිරිම (2018.08.02 දිනැති අධ්‍යාපන සේවා කමිටු අනුමැතිය )
2013.01.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ I ශ්‍රේණියට උසස්වීම අනුමත නිලධාරීන්
2018 ජූලි මස අධ්‍යාපන සේවා කමිටුවේ අනුමැතිය ලද ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ Iශ්‍රේණියට උසස් කිරීම්
ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ I ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම්
ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම 2015 (2016) සීමිත - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය
ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම 2015 (2016) සීමිත - දෙමළ මාධ්‍යය
ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම 2015 (2016) සීමිත - සිංහල මාධ්‍යය
ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම 2015 (2016) - විවෘත
 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • Recruitment for the post of SLICT Service Grade III of Class I - Open 2015(2016) වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ iii ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම -විවෘත - 2015(2017) වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රි ලංකා ගණකාධිකාරි සේවයේ III ශ්‍රේණියට බදවා ගැනීම - සෘජු පදනම 2015(2016) වැඩි විස්තර...

  • රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර සේවය (අධි ශ්‍රේණිය) හා දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ - 2019 වැඩි විස්තර...

  • රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 25/2018 අනුව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීම් සඳහා වූ තීරණ වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 18-04-2019.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650