මුල් පිටුව රා.සේ.කො. තීරණ පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම් ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ III ශ්‍රේණියේ සංඛ්‍යාලේඛනඥ තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම 2012(2013)
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ III ශ්‍රේණියේ සංඛ්‍යාලේඛනඥ තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම 2012(2013)
පත්වීම් දිනය - 2015.12.28
අංක කම ජ.හැ.අ.
1 එච්.බී.එම්.ආර්.එල්.කරුණාරත්න මහත්මිය/මෙනවිය 846223886V
2 ඒ.කේ.ජේ.මුතුගලගේ මහත්මිය/මෙනවිය 787450563V
3 ආර්.ඒ.ටී.එස්.රත්නායක මහතා 841360249V
4 එම්.ඒ.එස්.ලක්සිරි මහතා 870261950V
5 ජේ.පී.එන්.මල්ලවආරච්චි මහතා 781324043V
6 පී.එල්.එස්.එස්.කේ.බී.ලේකම්ගේ මහත්මිය/මෙනවිය 836451325V
7 ඊ.සී.පී.රත්නවීර මහත්මිය/මෙනවිය 865380100V
8 පී.ඩී.නානායක්කාර මහත්මිය/මෙනවිය 825992065V
9 කේ.එල්.ජී.ඒ. කාරියවසම් මහත්මිය/මෙනවිය 846971696V
10 ආර්.පී.එම්.සුභාෂිනි මහත්මිය/මෙනවිය 787182534V
11 ඩී.ජෙයිදනන් මහතා 783480220V
12 එම්.එස්.ජේ.බේගම් මහත්මිය/මෙනවිය 875383272V
 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • අනිවාර්ය නිවාඩු ගන්වා ඇති වෛද්‍ය එස්.එස්.එම්. ෂාපි මහතා නැවත සේවයට කැඳවීම සම්බන්ධවයි වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - විවෘත 2016 (2018) වැඩි විස්තර...

  • තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍ර‍තිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් පත් කරන ලද අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලවලට අයත් නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචන තීරණ-2019 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 27-01-2020.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650