මුල් පිටුව රා.සේ.කො. තීරණ පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම් ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ I පන්තිය‍ට උසස් කිරීම
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color

ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ I පන්තිය‍ට උසස් කිරීම


1)      ඩී.එම්. රත්නායක මහතා

2)      ආර්. කරුණාසිරි මහතා

3)      බී.ඩී. චන්ද්‍රසිරි මහතා

4)      එච්.ඒ. ජයරත්න මහතා

5)      ටී.ඩබ්ලිව්. මැදිවක මහතා

6)      එම්.කේ. දයානන්ද මහතා

7)      පී.ඒ. දයාවතී මහත්මිය

8)      එච්.එම්. කරුණාරත්න මහතා

9)      ආර්.කේ. නානායක්කාර මහතා

10)    ඊ.ජී. ආරියදාස මහතා

2012.06.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි

 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • අනිවාර්ය නිවාඩු ගන්වා ඇති වෛද්‍ය එස්.එස්.එම්. ෂාපි මහතා නැවත සේවයට කැඳවීම සම්බන්ධවයි වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - විවෘත 2016 (2018) වැඩි විස්තර...

  • තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍ර‍තිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් පත් කරන ලද අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලවලට අයත් නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචන තීරණ-2019 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 17-01-2020.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650