මුල් පිටුව රා.සේ.කො. තීරණ පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම් ජනලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ III ශ්‍රේණියේ සංඛ්‍යාලේඛනඥ තනතුර සඳහා වන විවෘත බඳවා ගැනීම
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ 111 ශ්‍රේණියේ සංඛ්‍යාලේඛනඥ තනතුර සඳහා වන විවෘත බඳවා ගැනීම
2015/05/05 දින සිට ක්‍රියාත්මකයි01 එම්.ඩබ්.එල්.සී.එම්.චන්ද්‍ර‍රත්න 877952665V
02 එම්.එම්.ජී.ඩී.මනම්පේරි 858101174V
03 එස්.කේ.ප්‍රියංගිකා 805391979V
04 එම්.බී.එම්.ඩී.බණ්ඩාර 857571797V
05 ජී.වී.එස්.ක්‍රිෂාන්ත 841864301V
06 පී.කේ.පත්බේරිය 837250030V
07 ඒ.එම්.මාපලගම 798650971V
08 පී.කේ.සී.විජේගුණවර්ධන 855630192V
09 යූ.ඩී.ඩී.දිල්හානි 875022270V
10 එම්.ඊ.අබේකෝන් 817814620V
 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • අනිවාර්ය නිවාඩු ගන්වා ඇති වෛද්‍ය එස්.එස්.එම්. ෂාපි මහතා නැවත සේවයට කැඳවීම සම්බන්ධවයි වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - විවෘත 2016 (2018) වැඩි විස්තර...

  • තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍ර‍තිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් පත් කරන ලද අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලවලට අයත් නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචන තීරණ-2019 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 22-01-2020.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650