මුල් පිටුව රා.සේ.කො. තීරණ පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම් සෞඛ්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශයේ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියේ කීට විද්‍යාඥ තනතුරට පත් කරන නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color

සෞඛ්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශයේ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියේ කීට විද්‍යාඥ තනතුරට පත් කරන නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

අංකය

නම

ජා.හැ.අ.

1

එස්.ඒ.ඩී.එස්. පෙරේරා මහත්මිය

856370844V

2

සී.පී.ආර්.ඩී. දල්පදාදු මෙනවිය

858162874V

3

අයි.ඩී. මිහිඳුකුලසූරිය මහත්මිය

858041716V

4

සී.එස්. කාරියවසම් මෙනවිය

847511974V

5

ඩී.එම්.ඩී.එස්. දිසානායක මහත්මිය

845441014V

6

එම්.ඒ.එස්.ටී. ප්‍ර‍නාන්දු මහතා

801091113V

7

ඒ.වී.ඩී.ජේ. ඉන්දිකා මහත්මිය

825241183V

8

එස්.වයි.බී.එම්. උපේක්ෂා මහත්මිය

766223990V

9

එස්. දර්ෂණී මහත්මිය

827651389V

10

ටී.කේ.සී. වික්‍ර‍මසිංහ මහතා

870203225V

11

එම්.ඒ. ඩිලානි මෙනවිය

865622511V

12

ඕ.ඒ.ඒ.එස්. සරත්චන්ද්‍ර‍ මහත්මිය

827593460V

 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • අනිවාර්ය නිවාඩු ගන්වා ඇති වෛද්‍ය එස්.එස්.එම්. ෂාපි මහතා නැවත සේවයට කැඳවීම සම්බන්ධවයි වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - විවෘත 2016 (2018) වැඩි විස්තර...

  • තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍ර‍තිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් පත් කරන ලද අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලවලට අයත් නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචන තීරණ-2019 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 29-01-2020.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650