මුල් පිටුව රා.සේ.කො. තීරණ පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම් ශ්‍රී ලංකා විගණන සේවයේ II/II ශ්‍රේණියේ විගණන අධිකාරී තනතුර සඳහා පත් කරන නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය.
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color

ශ්‍රී ලංකා විගණන සේවයේ II/II ශ්‍රේණියේ විගණන අධිකාරී තනතුර සඳහා 2013.10.16 දින සිට පත් කරන නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය (සෘජු බඳවා ගැනීම).

නම ජා.හැ.අ.
1. ආර්.එල්.ටී. ප්‍රියංගනී මෙනවිය 806763608V
2. එල්.ජී. වෙඳගේ මහත්මිය 846220194V
3. ඩබ්ලිව්.එම්.එම්. තිලකරත්න මහත්මිය 825301470V
4. ඊ.ඒ.එන්.පී. එදිරිසිංහ මහත්මිය 815640713V
5. ඩී.එන්. පීරිස් මහත්මිය 836941187V

 

 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • අනිවාර්ය නිවාඩු ගන්වා ඇති වෛද්‍ය එස්.එස්.එම්. ෂාපි මහතා නැවත සේවයට කැඳවීම සම්බන්ධවයි වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - විවෘත 2016 (2018) වැඩි විස්තර...

  • තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍ර‍තිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් පත් කරන ලද අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලවලට අයත් නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචන තීරණ-2019 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 27-01-2020.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650