මුල් පිටුව අප ගැන බලතල හා කර්තව්‍යයන්
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
 • default color
 • cyan color
 • green color

බලතල හා කර්තව්‍යයන්


බලතල


 • ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ IX වන පරිච්ඡේදය අනුව රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ පත්කිරීම, උසස් කිරීම, ස්ථාන මාරු කිරීම, විනය පාලනය හා සේවයෙන් පහ කිරීම පිළිබඳ බලතල රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත පවරා දෙනු ලැබ ඇත. පළාත් රාජ්‍ය සේවය, අධිකරණ සේවය යන සේවාවන්ට අයත් නිලධාරීන්, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් හා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් මීට ඇතුළත් නොවේ. (41(1), 55(2) සහ 55(4) ව්‍යවස්ථා බලන්න.) • රාජ්‍ය සේවයට අදාළ රීති, නියෝග හා කාර්ය පටිපාටි සැකසීම සඳහා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට බලය ඇත. (61 (ආ) ව්‍යවස්ථාව බලන්න.) • රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව ‍විසින් දෙනු ලබන තීරණ නියෝගයන්ට එරෙහිව නඩු පැවරීම සම්බන්ධයෙන් දැන ගැනීමට, “නඩු කටයුතු වලින් මුක්තිය” යන පැති සටහන යටතේ ඇති 61 (අ) ව්‍යවස්ථාව බලන්න.කර්තව්‍යයන්


 • රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානින් හැර රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 06/2006 (ඇමුණුම II) හි නිර්වචනය කරනු ලැබ ඇති රාජ්‍ය සේවයේ සියලුම ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ නිලධරයන් සහ තෘතීයික මට්ටමේ අධි පන්තියේ/විශේෂ පන්තියේ නිලධරයන් පත්කිරීම, උසස් කිරීම, ස්ථාන මාරුකිරීම, ඔවුන්ගේ විනය පාලනය හා ඔවුන් සේවයෙන් පහ කිරිම පිළිබඳ බලතල ක්‍රියාවට නංවයි. ඉහත සඳහන් කරුණුවලට අදාළ පරිපාලනමය කටයුතු අදාළ අමාත්‍යාංශ වල ලේකම්වරුන්/අමාත්‍යාංශයක් යටතේ නොවන දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් සහ අදාළ ලේකම්වරුන් විසින් නාමයෝජනා කරනු ලැබ කොමිෂන් සභාව මගින් අනුමත කරනු ලැබ ඇති අතිරේක ලේකම් මට්ටමේ හෝ ඉහළ නිලධරයන් වෙත පවරා ඇත. (2011.12.13 දිනැති අංක 05/2011 දරන හා 2011.12.20 දිනැති අංක 05/2011(i) දරන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ බලන්න) • රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් නිශ්චය කරන ලද කොන්දේසි වලට හා ක්‍රියා පටිපාටිවලට යටත්ව රාජ්‍ය සේවයේ අනෙකුත් නිලධාරින් සම්බන්ධ යථෝක්ත කටයුතු පිළිබඳ බලතල කොමිෂන් සභාව විසින් අභිනියෝජනය කර ඇත. මෙය වරින් වර සංශෝධනය කෙරේ. (අංක 1733/52 දරන 2011.11.25 දිනැති රජයේ (අතිවිශේෂ) ගැසට් පත්‍රය බලන්න.) • ආයතන සංග්‍රහයේ II කාණ්ඩයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ II උප ලේඛනය යටතට ගැනෙන වැරදිවලට අදාළව ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ නිලධරයන් සහ තෘතීයික මට්ටමේ අධි පන්තියේ/විශේෂ පන්තියේ නිලධරයන්ගේ විනය පාලනය සම්බන්ධයෙන් බලතල අදාළ විෂය භාර අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්/ අමාත්‍යාංශයක් යටතේ නොවන දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් සහ අදාළ ලේකම්වරුන් විසින් නාමයෝජනා කරනු ලැබ කොමිෂන් සභාව මගින් අනුමත කරනු ලැබ ඇති අතිරේක ලේකම් මට්ටමේ හෝ ඉහළ නිලධරයන් වෙත පවරා ඇත. (අංක 1733/52 දරන 2011.11.25 දිනැති රජයේ (අතිවිශේෂ) ගැසට් පත්‍රය බලන්න.) • රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය පටිපාටික රීති සම්පාදනය සහ ප්‍රසිද්ධ කිරීම ද රාජ්‍ය සේවයට අදාළ චක්‍රලේඛ හා සාමාන්‍ය උපදෙස් නිකුත් කිරීමද, සේවා ව්‍යවස්ථාවල හා බඳවා ගැනීමේ පටිපාටි සැකසීම හා ප්‍රතිශෝධනය කිරීම ද, දත්ත පවත්වා ගැනීම ද, රාජ්‍ය සේවය පිළිබඳ තොරතුරු බෙදා හැරීම ද කොමිෂන් සභාව විසින් සිදු කරනු ලබයි. • අභිනියෝජිත බලධරයන් විසින් රාජ්‍ය නිලධාරින් පත්කිරීම්, උසස් කිරීම්, ස්ථාන මාරුකිරිම්, විනය පාලනය හා සේවයෙන් පහ කිරීම පිළිබඳව ගනු ලැබ ඇති තීරණවලින් අගතියට පත් පුද්ගලයන්ගේ අභියාචන බලධරයා ලෙස ද රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව කටයුතු කරයි.


 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

 • අනිවාර්ය නිවාඩු ගන්වා ඇති වෛද්‍ය එස්.එස්.එම්. ෂාපි මහතා නැවත සේවයට කැඳවීම සම්බන්ධවයි වැඩි විස්තර...

 • ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - විවෘත 2016 (2018) වැඩි විස්තර...

 • තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

 • මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍ර‍තිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් පත් කරන ලද අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලවලට අයත් නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචන තීරණ-2019 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 17-01-2020.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650