මුල් පිටුව පුවත් නිවේදන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව සහ ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව අක්‍රිය වීම හේතුකොටගෙන ඉදිරිපත් කිරිමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව නොලද අභියාචනා සලකා බැලීම - රා.සේ.කො. සභා චක්‍රලේඛ 04/2011
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව සහ ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව අක්‍රිය වීම හේතුකොටගෙන ඉදිරිපත් කිරිමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව නොලද අභියාචනා සලකා බැලීම - රා.සේ.කො. සභා චක්‍රලේඛ 04/2011 මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
2011 අගෝස්තු 09 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:22

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව සහ ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව අක්‍රිය වීම හේතුකොටගෙන ඉදිරිපත් කිරිමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව නොලද අභියාචනා සලකා බැලීම - රා.සේ.කො. සභා චක්‍රලේඛ 04/2011  

 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • අනිවාර්ය නිවාඩු ගන්වා ඇති වෛද්‍ය එස්.එස්.එම්. ෂාපි මහතා නැවත සේවයට කැඳවීම සම්බන්ධවයි වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - විවෘත 2016 (2018) වැඩි විස්තර...

  • තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍ර‍තිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් පත් කරන ලද අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලවලට අයත් නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචන තීරණ-2019 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 29-01-2020.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650Who's Online

අප සමඟ අමුත්තන් 68 ක් සබැදී සිටී