මුල් පිටුව රා.සේ.කො. තීරණ පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණියට සීමිත පදනම මත පත් කිරීම 2015(2016) II අදියර
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කිරීම 2015(2016) II අදියර

පත්වීම ක්‍රියාත්මක වන දිනය 2019.09.05 දින වේ.

අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම ජා.හැ.අංකය
1 වයි.පී.එස්.එම්. කරුණාදාස මහතා
198409600625

 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 09-09-2019.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650