මුල් පිටුව රා.සේ.කො. තීරණ පත් කිරීම් හා උසස් කිරීම් ශ්‍රි ලංකා ගණකාධිකාරි සේවයේ සීමිත බදවා ගැනීම් 2015(2016)
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color

ශ්‍රි ලංකා ගණකාධිකාරි සේවයේ සීමිත බදවා ගැනීම් 2015(2016)

පත්වීම් දිනය 2019.08.27

අංකය නම ජා.හැ. අංකය
1 ඩී.ඒ.එන්.එච්. දිසානායක මහතා 861350908V
2 එච්.එම්.එල්.එස්.බී. මුණසිංහ මහතා 832430188V
3 ආර්.එම්.ඩී. රත්නායක මහතා 821193583V


 

 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 09-09-2019.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650