මුල් පිටුව රා.සේ.කො. තීරණ අභියාචනා ඒකාබද්ධ සේවාවන්ට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ - 2019
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
ඒකාබද්ධ සේවාවන්ට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ - 2019 මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
2019 ජනවාරි 21 වෙනි සදුදා, 04:28

ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා - 2019

ඒකාබද්ධ සේවාවන්ට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2019

වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පිටතට ස්ථාන මාරු කරන ලද ඒකාබද්ධ සේවයේ නිලධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරුවීම් අවලංගු කිරීම

ආවරණ ලිපිය

ආවරණ ලිපිය - අදියර 1

ආවරණ ලිපිය - අදියර 2

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය - II පන්තිය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය - III පන්තිය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය - III පන්තිය 2 අදියර

සංවර්ධන නිලධාරී සේවය - අදියර 1

සංවර්ධන නිලධාරී සේවය - අදියර 2

සංවර්ධන නිලධාරී සේවය - අදියර 3

පුස්තකාල සේවය

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය - අදියර 1

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය - අදියර 2

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය - සංශෝධන අංක 1

භාෂා පරිවර්ථක සේවය

ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය

කාර්යාල සේවක සේවය

කාර්යාල සේවක සේවය - අදියර 2

 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • සියළුම සේවාලාභීන් වෙත කෙරෙන විශේෂ නිවේදනයයි වැඩි විස්තර...

  • Limited Competitive Examination for Recruitment to Executive Service Category of Grade III of Assistant Superintendent (Commercial/ Transportation) in Sri Lanka Railways Department - 2017/(2019) වැඩි විස්තර...

  • දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ - 2020 (දෙවන අදියර) වැඩි විස්තර...

  • ඒකාබද්ධ සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ හතරවන අදියර - 2020 වැඩි විස්තර...

  • දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ - 2020 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 28-05-2020.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650