මුල් පිටුව පුවත් නිවේදන වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වූ පරිපූරක වෘත්තීන්ගේ සේවාවේ භෞත චිකිත්සක තනතුරේ විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම ( 2011 සිට 2012.07.31 දක්වා)
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්යාලයේ පුරප්පාඩුව පවතින රියදුරු තනතුරු සඳහා නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්යාලයේ පුරප්පාඩුව පවතින කාර්යාල සේවක සේවයේ තනතුරු සඳහා නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • Supra Grade Promotions of Administrative Grama Niladhari on Merit Basis 2016(2017) වැඩි විස්තර...

  • Recruitment for the post of Sri Lanka Engineering Service Grade III - Open 2016/2017(II) වැඩි විස්තර...

  • Selected Names of Legal Officers to Department of Legal Affairs in Ministry of Finance වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 18-09-2019.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650Who's Online

අප සමඟ අමුත්තන් 102 ක් සබැදී සිටී