මුල් පිටුව පුවත් නිවේදන Vacancy for Public Service Commission - 2016
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
There are no translations available.

Vacancy for Public Service Commission - 2016

 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ IIIශ්‍රේණියට පත් කිරීම (සේවා පළපුරුද්ද හා කුසලතාව මත) 2015/2016 වැඩි විස්තර...

  • රජයේ සේවයෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීම 2017.10.01 දින සිට 2017.10.31 දින දක්වා වැඩි විස්තර...

  • නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර රජයේ අධිනීතිඥ (පරිවාස) තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම. වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රේණියෙන් ශ්‍රේණියට උසස්වීම් 2017.07.01 සිට 2017.09.30 දක්වා වැඩි විස්තර...

  • Retirement from 2017.09.01 to 2017.09.30 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 21-11-2017.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 177,
නාවල පාර, නාරාහේන්පිට
කොළඹ 05.Who's Online

අප සමඟ අමුත්තන් 61 ක් සබැදී සිටී