මුල් පිටුව පුවත් නිවේදන Vacancy for Public Service Commission - 2016
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
There are no translations available.

Vacancy for Public Service Commission - 2016

 

iso 9001:2008

නවතම පුවත්

  • රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්යාලයේ පිළිගැනිමේ නිලධාරි තනතුර සඳහා නිලධාරින් බඳවා ගැනිම වැඩි විස්තර...

  • ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ I ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම (2018.08.16 දිනැති අධ්‍යාපන සේවා කමිටු අනුමැතිය) වැඩි විස්තර...

  • ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමෙන්තුවේ ක්‍රීඩා ක්‍ෂේත්‍රයේ නිලධාරීන්ගේ ඒකාබද්ධ සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාව අනුව සහකාර අධ්‍යක්ෂ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම වැඩි විස්තර...

  • කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග නිසි පරිදි පැවැත්වීම වැඩි විස්තර...

  • වෛද්‍ය නිලධාරීන් II ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම - 2018-07-23 වැඩි විස්තර...

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 19-09-2018.

--------------------------------

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
අංක 1200/9,
රජමල්වත්ත පාර, 
බත්තරමුල්ල.

011-2136600
011-2136650Who's Online

අප සමඟ අමුත්තන් 86 ක් සබැදී සිටී